Общи условия за ползване на клиентско приложение SOFIA PLUSНастоящите общи условия уреждат отношенията с крайните потребители във връзка с използването на клиентско приложение SOFIA PLUS.

 1. Общи положения. Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия, използваните термини имат следното значение:

Център за градска мобилност e дружеството „Център за градска мобилност” ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1202, район Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 84, чиито услуги могат да се заплатят и да се използват чрез Приложението;

Технологичен доставчик е „ЮПАСС OOД“ с ЕИК 203501292, със седалище и адрес на управление в Република България, София 1124, ул. Добромир Хриз 3 (включително и от неговите клонове и представителства, наричани заедно ЮПАСС), което е изпълнител по договор на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Услуги/те са проверка и заплащане на принудителна административна мярка с техническо средство тип скоба от Център за градска мобилност и почасово платено паркиране посредством Приложението;

Приложение/Клиентско приложение е приложен софтуер, с търговско наименование SOFIA PLUS, който Крайните потребители достъпват чрез мобилно приложение или чрез Viber;

Краен потребител/Крайни потребители са местни или чуждестранни физически лица, които използват Приложението и са сключили договор/и за ползването му чрез съгласието си с Общите условия;

Общи условия означава настоящите общи условия за ползване на Клиентското приложение SOFIA PLUS;

Метод на плащане е средство за подаване от Краен потребител чрез Приложението на заявки за извършване на плащания, предоставяни от Център за градска мобилност и доставчици на услуги;

 1. Потребителски профил
 2. За използване на Услугите чрез Приложението е необходимо Крайният потребител да се регистрира като създаде потребителски профил.
 3. Създаването на потребителския профил става лично от Крайния потребител. Регистрации от името на друго лице, независимо с или без пълномощно, не се допуска.
 4. Създаването на потребителски профил се извършва чрез въвеждане на данни в Клиентското приложение. Данните, които се предоставят от Крайните потребители при регистрация, включват:
 • Собствено и фамилно име;
 • Имейл адрес;
 • Телефон
 • Парола
 1. За функционирането му Приложението може да изисква данни за местоположение на пътното превозно средство и регистрационния номер
 2. След създаване на потребителски профил, Крайният потребител може да ползва Услугите, като е длъжен да спазва настоящите Общи условия и всички указания, посочени в Приложението.
 3. Създаденият потребителски профил е личен и може да се ползва само от Крайния потребител, който го е създал. Броят на потребителските профили на един Краен потребител може да бъде ограничен по преценка на Център за градска мобилност и/или на Технологичния доставчик.
 4. С оглед гарантиране на сигурността на личните данни на Крайния потребител, както и с цел избягване на нарушения на настоящите Общи условия, е възможно да се активира механизъм с въвеждане на допълнителен ПИН код за достъп до Приложението по преценка на Център за градска мобилност и/или на Технологичния доставчик
 5. Център за градска мобилност и/или Технологичният доставчик не отговарят за неверни или неправилно посочени данни. Корекция на вече посочени данни се допуска по преценка на Център за градска мобилност и/или Технологичния доставчик чрез редакция на потребителския профил в Приложението.
 6. В случай на забравена парола, Крайният потребител може да избере нова парола като въведе имейла от потребителския си профил в Приложението и отвори връзката, посочена в автоматично изпратеното на този имейл писмо.
 7. Крайните потребители могат по свое желание да закрият своя потребителски профил като изпратят от имейла на съответния потребителски профил съобщение с текст: „изтрий профил“ на имейл адрес viber@sofiatraffic.bg .
 8. При закриване на потребителския профил се губят всички закупени чрез Приложението услуги, предоставяни от Център за градска мобилност или доставчици на услуги, независимо дали са използвани или не.
 9. След закриване на потребителския профил, Център за градска мобилност и/или Технологичният доставчик могат да ограничат създаването на нов потребителски профил на същия Краен потребител.

III. Плащания чрез Приложението

 1. Чрез Приложението Крайният потребител може да заплаща услуги, предоставяни от Център за градска мобилност и доставчици на услуги.
 2. Крайният потребител може да извършва плащания чрез Приложението чрез следните плащане чрез банкови карти, носещи търговските знаци на Maestro, MasterCard International, VISA International, VISA Electron, издадени в България или чужбина и под логото Verified by Visa и MasterCard Secure Code.

15.1. Плащанията се приемат в съответствие със Закона за електронната търговия като се използват услугите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) за обработване на плащания. ПИБ е банкова институция, регистрирана в България, която се подчинява на правото на България и ЕС. SOFIA PLUS не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и няма достъп до такива данни. Като попълвате тези данни, Вие ги предоставяте директно на ПИБ. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на ПИБ, може да направите това на уебсайта на ПИБ (www.fibank.bg).

15.2. За извършване на плащането Крайният потребител е необходимо да въведе данни за банковата карта, с която иска да извърши плащането – номер, валидност, име на картодържателя и CVV2/CVC2 код. Данните за банковата карта се въвеждат на страница на Банката като се осигурява криптиран канал за комуникация между Крайния потребител и Банката.

15.2.1. При извършване на плащането Крайният потребител може да регистрира банковата карта за извършване на бъдещи плащания с нея

15.3. По време на плащането и по време на процеса на проверка за автентичност Център за градска мобилност и/или Технологичния доставчик и/или техни представители нямат достъп до съдържанието на данните за банкова карта, обменящи се между картодържателя и Банката, независимо от това, че плащането се реализира чрез Приложението.

15.4. Център за градска мобилност и/или Технологичният доставчик не носят отговорност за неправомерно използвани банкови карти от трети лица и/или некоректно подадени данни.

 1. Съгласието за извършване на плащане не може да бъде оттеглено от Крайния потребител след избиране на Метод за плащане и заявяване на плащане чрез Приложението. Заявените чрез Приложението плащания се считат за потвърдени от Крайния потребител и се приемат за обработване съобразно избрания Метод за плащане.
 2. Крайният потребител е изцяло отговорен и поема риска от всякакви щети, възникнали за него, за Център за градска мобилност, Технологичния доставчик или трети страни поради неправомерно ползване на неговата парола за достъп до Приложението или други средства за достъп и идентификация до Приложението, с които се потвърждава извършването на вход и/или плащания.
 3. Във връзка с предоставяне на Услугите, е възможно част или всички от дейностите, свързани с това предоставяне, включително управление на Методите за плащане, администриране и събиране на плащанията за Услугите, да бъдат възложени на трети лица.
 4. Възможно е чрез Приложението да бъдат приемани плащания и чрез други Методи за плащане, като Крайните потребители ще бъдат своевременно уведоми за промяната.
 5. Таксите за използване на Методите на плащане се определят от съответните издатели на банкови карти. Център за градска мобилност и/или Технологичният доставчик не носят отговорност за таксите, начислени от издателите на банкови карти, свързани с използване на Методите на плащане.
 6. Услуги, достъпни чрез Приложението
 7. Чрез Клиентското приложение Крайните потребители могат електронно да заявяват, плащат и използват услуги, предоставяни от Център за градска мобилност.
 8. Чрез Приложението се предоставя списък на услуги, които могат да се заплащат и използват чрез Приложението, както и информация, съдържаща описание за същността им, цени (включително всички съпътстващи такси) и друга информация, ако такава се изисква от закона или е в помощ на Крайните потребители.
 9. В случай че се започне начисляване на допълнителни такси за предоставяне на Услугите чрез Приложението, Крайните потребители ще бъдат предварително информирани за приложимите такси и стойност на цени.
 10. Освен ако не е обявено друго, заявената Услуга се обработва на момента.
 11. Някои Услуги може изцяло или отчасти да не са налични поради технически или други причини. Център за градска мобилност ще положи грижи да информира Крайните потребители при такива случаи и ще положи усилия за възстановяване на наличността на Услугите.
 12. Крайните потребители имат право да извършват справки и да получават информация за заявените и използваните Услуги чрез Приложението.
 13. Отговорност
 14. Център за градска мобилност, Технологичният доставчик и Крайните потребители носят отговорност за всички виновно причинени вреди, които са в резултат от собственото им противоправно поведение и/или в нарушение на разпоредбите по реда на Общите условия.
 15. Център за градска мобилност и/или Технологичният доставчик не носят отговорност при:

28.1. Вреди причинени върху електронни мобилни или други устройства, свързани с неправилно ползване на Приложението;

28.2. Разкриване на данните за достъп на трети лица и/или използване на потребителски профил от друго лице;

28.3. Вреди, произтичащи от предоставени неверни или неточни данни от страна на Крайните потребители;

28.4. Прекъсване или влошаване качеството на Услугата, ако това не се дължи на неговото/тяхното виновно поведение, както и при непреодолима сила;

28.5. Прекъсване или ограничаване на възможността за ползване на Приложението и/или предоставяните, чрез него Услуги, ако това се дължи на липса или ограничена свързаност до интернет на устройството, което ползва Крайният потребител;

28.6. Прекъсване или ограничаване на възможността за използване на Методите за плащане, ако това не се дължи на неговото/тяхното виновно поведение, както и при непреодолима сила;

28.7. Неправомерни действия на трети страни, свързани с предоставяне на Методите за плащане;

28.8. Вреди, надхвърлящи стойността на използваните от Крайния потребител Услуги;

28.9. Неизползвани услуги при закриване на потребителски профил.

 1. Крайният потребител отговаря за причинените вреди на Център за градска мобилност и/или Технологичния доставчик, които са с пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия или указанията, достъпни чрез Приложението и други канали за информиране.
 2. Център за градска мобилност и Технологичния доставчик отговаря за причинените вреди на Крайните потребители, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията си по Общите условия и Политиките за поверителност, свързани с Приложението.

VII. Кореспонденция. Жалби и сигнали

 1. Крайните потребители могат да ползват следните канали за кореспонденция във връзка с проблеми с Услугите, или за подаване на жалби и сигнали:

31.1. Информационен център на „Център за градска мобилност“ ЕАД: 0700 13 233;

31.2. Деловодството на „Център за градска мобилност“ ЕАД;

31.3 На електронна поща с адрес viber@sofiatraffic.bg

31.3. Други, предоставени от „Център за градска мобилност“ ЕАД канали.

 1. Изпратените по някой от посочените по-горе канали предложения, жалби и сигнали се разглеждат и решават в срок до един месец от получаването им, като съответният Краен потребител се информира писмено за резултата.
 2. Писмената форма за кореспонденция се счита за спазена ако се използват електронни съобщения, включително и съобщения чрез Приложението. Потвърждаването на действия от страна на Крайни потребители чрез въвеждане на паролата се счита за поставяне на саморъчен подпис от страна на същия.
 3. В случай на неудовлетворителен отговор или в случай на неразрешен спор между страните, те следва да разрешат въпроса чрез преговори и взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, неразрешени спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния съд в гр. София.

VIII. Други разпоредби

 1. Център за градска мобилност и/или Технологичният доставчик си запазват правото в случай на съмнение за нарушения на настоящите Общи условия или ползване на Приложението за постигане на непозволени цели или в нарушение на приложимата нормативна уредба, да ограничи временно или за постоянно достъпът на Краен потребител до Приложението и/или до някоя или всички Услуги. В случай на злоупотреби, може да бъдат блокирани всички налични услуги в потребителския профил на Крайния потребител и/или да закрие съответния потребителски профил.
 2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни след уведомление на Крайните потребители. Крайните потребители следва да изразят съгласие с променените Общи условия, за да имат те сила спрямо тях. В случай на несъгласие, може да бъде преустановено предоставянето на някоя или всички Услуги на съответния Краен потребител и/или да бъде закрит потребителския профил на съответния Краен потребител.
 3. С използването на Приложението за някоя от Услугите, Крайният потребител потвърждава, че е съгласен и ще спазва всички разпоредби на настоящите Общи условия и приложимата административна и нормативна уредба.
 4. С използването на Приложението, Крайният потребител потвърждава, че предоставените лични данни са негови и не злоупотребява с личните данни.
 5. По отношение прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, включително за неуредените въпроси, се прилага действащото българското законодателство.