Общи условия на кампания

#Плати паркиране за 4 часа и спечели с Mastercard® безплатен час за паркиране


I. Общи разпоредби

1.1. Промоционалната кампания („Кампанията“) се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”), осигуряващ наградния фонд. Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията.

Период на Промоционалната кампания: 09.10.2020г. – 08.10.2021 г. или до изчерпване на наградния фонд.

По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.2. Кампанията се организира от ЮПАСС ООД, ЕИК 203501292, регистрирано на адрес: гр. София, п.к. 1124, ул Добромир Хриз 3, („Организатор“) технологичен доставчик на функционалността за паркиране чрез Вайбър  („Viber”) канала „Център за градска мобилност“.

1.3. Условието за участие в Кампанията е покупка на 4 броя паркиране за синя или зелена зона в град София чрез Вайбър  („Viber”) канала на „Център за градска мобилност“ и регистрация на портала на Център за Градска Мобилност София (https://portal.sofiatraffic.bg/) („Портала“).

1.4. Промоционалната кампанията се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица на възраст над 18 години.

1.5. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.


II. Механизъм на промоционалната кампания

2.1. За да се включи в Кампанията, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

Стъпка 1:        Последвайте Вайбър („Viber“) канал на Център за Градска Мобилност и се регистрирайте на портала на  „Център за градска мобилност“ (https://portal.sofiatraffic.bg/), като попълните коректно:

„Име“; „ Фамилия“; „E-mail” и „телефонен номер“;

Стъпка 2:        Приемете Общите условия и Политиките за поверителност за ползване на услугите и влезте във Вашия профил;

Стъпка 3:        (i) На всеки заплатени 4 часа паркиране за синя зона с дебитна или кредитна карта Mastercard на цена 2.00 лева получавате 2.00 лева ПОДАРЪК ДЕПОЗИТ ЗА ПАРКИРАНЕ

    и/или;

    (ii) На всеки заплатени 4 часа паркиране за зелена зона с дебитна или кредитна карта Mastercard на цена 1.00 лев получавате 1.00 лев ПОДАРЪК ДЕПОЗИТ ЗА ПАРКИРАНЕ

Депозитът ще бъдат зареден във Вашия акаунт.

2.2. Ако сте вече регистриран потребител на Вайбър („Viber”) канала и Портала на „Център за градска мобилност“, може да започнете директно от Стъпка 3.


III. Получаване на наградата

3.1. В рамките на кампанията ще бъдат раздадени награди на обща стойност 48 895,75 лева.

3.2. Всички награди се получават под формата на депозит и ще бъдат заредени в акаунта на потребителя.

3.3.  Депозитът може да се използват само за закупуване на часове за паркиране в синя или зелена зона. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.


IV. Лични данни

4.1. За да участват в настоящата Кампания, участниците трябва да дадат съгласието си за обработването на следните категории лични данни:

4.1.1. име и фамилия;

4.1.2. телефонен номер;

4.1.3. адрес на електронна поща (e-mail);

4.1.4. данни за използваната от участника разплащателна карта;


4.2. Посочените данни ще бъдат обработвани за целите на провеждане на Кампанията, комуникация с участниците, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на информационни бюлетини и други рекламни материали.

4.3. . Участниците дават съгласието си за обработване на личните данни, свързани с тях, при регистрацията си във Вайбър („Viber”) канала „Център за градска мобилност“ или Портала.

4.4. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани спрямо Общите Условия и Политики на поверителност.

4.5. Предоставените от участниците данни може да бъдат разкривани на Facebook за целите на идентифициране на участниците и комуникация с тях във връзка с провеждането на Кампанията.

4.6. Подробна информация относно обработването на лични данни може да получите при регистрацията в Портала на „Център за градска мобилност“. За всякакви въпроси, свързани с обработването на данни, може да се свържете с viber@sofiatraffic.bg


V. Общи условия

5.1. Включвайки се в настоящата Кампанията, участниците декларират, потвърждават и се съгласяват, че са запознати с, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия на Кампанията;

5.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на страницата на Кампанията   https://portal.sofiatraffic.bg/

5.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 5.2 от настоящите Общи условия, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.4. Организаторът на Кампанията и Mastercard не са длъжни да водят кореспонденция с участниците, освен в предвидените в нормативен акт или настоящите Общи условия случаи.

5.5. Организаторът ще предприема всички разумни мерки, за да отстранява евентуални технически проблеми, които може да попречат на участниците да се включат в Кампанията или да получат наградите си, но не носи отговорност за отхвърлянето на кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на такива технически проблеми.

5.6. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които може да възникнат във връзка с участието им в кампанията (включително разходи за достъп до интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

5.7. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за неуспешни опити за достъп до Вайбър („Viber”) канала на „Център за градска мобилност“ или интернет Портала на Център за Градска Мобилност по каквито и да било причини.

5.8. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за претендирани от участниците загуби от каквото и да е естество.

5.9. Повече информация за Кампанията може да получите на адрес portal.sofiatraffic.bg. За всякакви въпроси, свързани с обработването на данни, може да се свържете с нас на e-mail viber@sofiatraffic.bg

В случай на евентуални спорове между oрганизаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.